مراجع مسئول ارزیابی مدارک متقاضیان ویزای استرالیا

در زیر توضیح  اختصارات ذکر شده برای مراجعی که مسئول  ارزیابی مدارک متقاضیان ویزای استرالیا هستند به تفضیل امده است:

 • (Australian and New Zealand podiatry Accreditation Council Inc.(ANZPAC

شورای اعتبار بخشی امراض پای استرالیا و نیوزلند

 • (Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine .(ANZSNM

جامعه پزشکی هسته ای استرالیا و نیوزلند

 • (Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council Limited.(ANMAC

شورای اعتبار بخشی پرستاری و مامایی استرالیا

 • (Australian pharmacy Council. (APharm C

شورای داروسازی استرالیا

 • (Australian Physiotherapy Council(APC

شورای فیزیوتراپی استرالیا

 • Australian Podiatry Association.( APodA)*1

انجمن امراض پای استرالیا

 • (Australian Psychological Society .(APS

جامعه روانشناسان استرالیا

 • Australian Society of Medical Imaging and Radiation Therapy.(ASMIRT)*2

جامعه تضویربرداری پزشکی و رادیوتراپی استرالیا

 • (CPA Australian Ltd.(CPAA

استرالیاCPAواحد ارزیابی واحدهای

 • Charted Accountants Australian and New Zealand.(CAANZ)*3

حسابداران قسم خورده استرالیا و نیوزلند

 • (Chinese Medicine Board of Australia .(CMBA

هیآت پزشکی هسته ای استرالیا

 • (Civil Aviation Safety Authority.(CASA

اداره ایمنی هواپیمایی شهری

 • (Council on Chiropractic Education Australian Limited.(CCEA

شورای آموزشی کایروپراکتیک  استرالیا

 • (Dietitians Association of Australia. (DAA

انجمن متخصصین تغذیه استرالیا

 • (Institute of Public Accountants. (IPA

موسسه حسابداران عمومی

 • (Medical Board of Australia. (MedBA

هیئت پزشکی استرالیا

 • (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. (NAATI

اداره اعتباربخشی ملی برای مترجمان کتبی و شفاهی

 • (Occupational Therapy Council(Australia and New Zealand)Limited. (OTP

شورای کاردرمانی(استرالیا و نیوزلند)

 • (Optometry Council of Australia and New Zealand . (OCANZ

شورای بینایی سنجی استرالیا و نیوزلند

 • (Speech Pathology Australia.(SPA

گفتار درمانی استرالیا

 • (Surveying and Spatial Science Institute. (SSSI

موسسه علوم فضایی و نقشه برداری

 • (Trades Recognition Australia . (TRA

شناسایی معاملات استرالیا

 • (Institution of Engineers Australia. (Engineers Australia

موسسه مهندسان استرالیا

 • (Architects Accreditation Council of Australia Inc. (AACA

شورای اعتباربخشی معماری استرالیا

 • (Australian Association of Social Worker. (AASW

انجمن مددکاران اجتماعی استرالیا

 • (Australian College of Physical and Engineers in Medicine. (ACPSEM

کالج استرالیایی ذانشمندان فیزیکی و مهندسان در پزشکی

 • (Australian Computer Society .(ACS

جامعه کامپیوتر استرالیا

 • (Australian Community Workers Association.(ACWA

انجمن کارگران جامعهء استرالیا

 • (Australian Dental Council.( ADC

شورای دندانپزشکی استرالیا

 • (Australian Institute of Management .(AIM

موسسه استرالیایی مدیریت

 • (Australian Institute of Medical Scientists.(AIMS

موسسه استرالیایی دانشمندان پزشکی

 • (Australian Institute of Quantity Surveyors.( AIQS

موسسه استرالیایی متره وبرآورد

 • (Australian Institute for Teaching and School Leadership.(AITSL

موسسه استرالیایی تدریس و مدیریت مدرسه

 • (Australian Maritime authority.( AMSA

مقامات امنیتی ناوگان دریایی استرالیا

 • (Australian Veterinary Boards Council Inc.(AVBC

شورای هیئت دامپزشکی استرالیا

 • Australian Osteopathic Accreditation Council (AOAC)*4

شورای اعتبار بخشی استخوان درمانی استرالیا

*۱٫APodA  was previously know as the Australian Podiatry Council
قبلا به عنوان شورای امراض پا استرالیا شناخته شده بودAPodA
*۲٫ASMIRT was previously known  as the Australian Institute of Radiography
قبلا به عنوان انسیتو رادیوگرافی استرالیا شناخته شده بودASMIRT
*۳٫ CAANZ was previously known as the Institute of Charted Accountants of Australia
قبلا به عنوان انسیتو حسابداران قسم خورده استرالیا شناخته شده بودCAANZ
*۴٫AOAC was previously known as the Australia and New Zealand Osteopathic Council
قبلا به عنوان شورای استخوان درمانی استرالیا و نیوزلند شناخته شده بودAOAC

امتیاز به این مطلب:

0 / 5. 0

مقالات مرتبط:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن