کشور استرالیا به دلیل داشتن امکانات و شرایط مطلوب زندگی، هر ساله مورد توجه مهاجرین و گردشگران بسیاری از سراسر دنیا بوده است. در خصوص انواع ویزا استرالیا:

مهاجرت به استرالیا ((اقامت در این کشور)) ملزم به داشتن ویزا می‌باشد که دولت استرالیا متناسب با شرایط مهاجرین، ویزاهای متفاوتی را تعیین کرده است و هر فرد می‌تواند از طریق مشاوره با وکلای مهاجرت ویزای مختص به خود را انتخاب نماید.

انواع ویزا مهاجرت به استرالیا

ازدواج و نامزدیمهارتیویزای کارویزای تحصیلیویزای سرمایه گذاری
ساب‌کلاس ۳۰۹ساب‌کلاس ۱۸۹ساب‌کلاس ۱۸۶ویزای دیپلم – زیر دیپلمساب‌کلاس ۱۳۲
ساب‌کلاس ۸۲۰ساب‌کلاس ۱۹۰ساب‌کلاس ۴۰۰ویزای کاردانی – کارشناسیساب‌کلاس ۱۸۸
ساب‌کلاس ۱۰۰ساب‌کلاس ۴۸۹ساب‌کلاس ۴۰۱ویزای کارشناسی ارشد – دکتراساب‌کلاس ۸۸۸
ساب‌کلاس ۸۰۱ساب‌کلاس ۴۷۶ساب‌کلاس ۴۰۲ساب‌کلاس ۸۹۳
ساب‌کلاس ۴۸۵ساب‌کلاس ۴۵۷ساب‌کلاس ۸۹۲
ساب‌کلاس ۸۹۱
ساب‌کلاس ۸۹۰